وقت دهی آنلاين

توجه داشته باشید که ممکن است تعدادی از افراد همزمان اقدام به وقت گیری آنلاین برای همان پزشک و همان زمانی را انجام دهند که شما قصد انتخاب آن را دارید. در اینصورت نوبت به اولین کسی می رسد که زودتر فرم خود را ارسال کرده باشد و بقیه باید وقت دیگری را انتخاب کنند.

ابتدا فرم زیر را پر کنید:
    نام:  
    نام خانوادگی:  
    شماره تماس:  
    علت مراجعه:
به کدام تخصص نیاز دارید؟
 عنوان تخصص
انتخاب اطفال
انتخابارتوپدي
انتخابايمنولوژي و آلرژي
انتخاببيهوشي
انتخابجراحي عمومي
انتخابجراحي مغز واعصاب
انتخابداخلي
انتخابداخلي گوارش
انتخابزنان و زايمان
انتخابمتخصص پوست
انتخابنفرولوژي
دکتر خود را انتخاب کنید:
تاریخ مراجعه را مشخص کنید:
زمان (حدودی) را انتخاب کنید:

کد بالا را وارد کنید