بخشVIP در طبقه پنجم واقع شده است با مساحتي معادل ( 435مترمربع ) شامل 8 اتاق براي پذيرش بيماران مي­باشد كه بدليل ساختار آن به دو قسمت VIP1 , VIP2 تقسيم شده است كه دراصل يك بخش مي­باشد با مديريت وقوانين واحد.
اين بخش از مهرماه 1385 با پذيرش بيمار شروع به كار كرد و پذيرش بيمار در اين بخش بصورت جنرال مي­باشد . شامل موارد داخلي ، جراحي ، Post ICU ، Post CCU ، زنان ، زايمان و چكاپ.
 
معرفي اتاقهاي بخش
در  VIP1اتاق بيماران از اتاق517 تا اتاق 520 يعني4 اتاق را شامل مي شود.
اتاقهاي 517- 518-519 بدليل كوچكتر بودن شامل يك تخت بيمار و مبل تختخواب شو براي همراه است و در اتاق520 بعلت بزرگتربودن براي همراه نيز تخت خواب در نظر گرفته شده است.
اتاقهاي موجود ديگر دراين بخش شامل اتاق درمان يا تريتمنت و انبار شماره 1 و انبار شماره2 مي باشد.
سمت چپ ورودي اصلي بخش اتاقك كوچكي مخصوص سطلهاي جمع آوري زباله وبين لباسهاي كثيف مي باشد.
در انتهاي راه رو شرقي VIP2 روبروي آبدارخانه بخش يك در جهت خروج اضطراري وجود دارد .
درVIP2 اتاق بيماران از اتاق 521 تا 524 يعني4 اتاق ديگر را شامل مي شود . اتاقهاي 521 و 522 و 524 شامل دو تخت مي باشد كه يكي براي همراه است به اضافه كاناپه تختخواب شو و اتاق523 فقط كاناپه تختخواب شو دارد.
اتاق 524 در موارديكه همه اتاقهاي بيمارستان پر باشد و پذيرش به اتاق2 تخته نياز داشته باشد تبديل به اتاق2 تخته غير VIP مي شود و نيز در بعضي موارديكه اتاقهاي خصوصي بيمارستان پرباشد به عنوان اتاق خصوصي براي بيماران در نظر گرفته  مي شود و چنانچه بعنوان اتاق دو تخته با دو بيمار باشد. مانند قوانين بخشهاي عادي همراهان بايد براي ماندن نزد بيمار كارت همراه تهيه نمايند.
ساعات ملاقات در بخش VIPمانند ساير بخشها3 تا 5 بعدازظهر مي باشد . تعداد همراه در اين بخش براي هر بيمار تا دو نفر مجاز مي باشد .