آزمايشگاه پاتوبيولوژي

اين بخش در قسمت شرقي طبقه اول قراردارد و
كليه آزمايشات پاتولوژي و سيستولوژي در 12 ساعت كاري از7صبح تا19
و كليه آزمايشات باليني بيماران سرپايي و بستري در طول 24 ساعت انجام میگیرد
مسئول فني آزمايشگاه : خانم دكتر پروين اساس نيك
تلفن داخلي 2535