راهنمای ملاقات

1. ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان عزیزدر بخشهاي عادي ساعت 15-17 ودر بخش هاي ويژه 16-17 می باشد.
2. با توجه به محدودیت فضا وزمان ، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم خویشان ودوستانی را که مایل به ملاقات ازبیمارمی باشند ، پس ازترخیص به منزل هدایت کنید .
3. سیگارکشیدن درمحیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیداً ممنوع است .
4. مسئولیت نگهداری از وسائل،اشیای قیمتی و شخصی به عهده بیمارستان نمی باشد.
5. امکانات تصویربرداری ازلحظات باشکوه و بیاد مـاندنی تـولد فرزند شما ، توسط بیمـارستان فراهم است ، بدیهی است که هزینه فیلمبرداری بـه عهده بیمارمی باشد .
6.  حضور همراه بربالین بیمارمنوط به اجازه پزشک معالج ، بخش و دریافت کارت همراه است . حضور همراه دراتاق دوتخته فقط یک نفر ودراتاق خصوصی هزینه همراه بیش ازیک نفربه صورت جداگانه دریافت می گردد