ضمن تقدير و تشکر از پرسنل محترم بيمارستان پارسيان و کليه همکاران در واحدهاي مختلف ، در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر بيمارستان ، اميد است ضمن مطالعه دقيق برنامه استراتژيک كه توسط تيم مديريت اجرايي و دفتر بهبود کيفيت بصورت 3 ساله ارائه شده و از طرفي با راهنمايي پرسنل جديد الورود ،  در راستاي رسيدن به اهداف عاليه اعتباربخشي و نظام بهبود کيفيت که همان بالا بردن سطح ارتقاء کيفي و ايمني خدمات باليني و رضايتمندي بيماران و کليه مراجعين و همکاران محترم مي باشد، گام برداريم.