نحوه مدیریت بیمارستان

مالکیت بیمارستان خصوصی می باشد
نحوه اداره بیمارستان بصورت غیر انتفاعی است.
وضعيت بيمارستان : درماني

اسامي مديران بيمارستان پارسیان


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1. دکتر بهرام اسدی مدیر عامل
2. دکتر حمید بهمن رییس بیمارستان
3. دکتر حسن صف آرا مدیر بهبود کیفیت
4. دکتر نادر محسن زاده مسئول فنی بیمارستان
5. سرکار خانم انیس ناوند مترون بیمارستان
6. جناب آقای علی محمد کلهر مدیر بیمارستان