شنبه
ساعت
دكتر صف آرا 13:30

يكشنبه
 
 
 دكتر صف آرا 13:30
دوشنبه
 
دكتر صفاريه 17-18:45
سه شنبه
ساعت
دكتر صف آرا 13:30
چهارشنبه
 
دكتر صف آرا 13:30