شنبه
ساعت
آقاي دكتر برنجيان 8-10
خانم دكتر دانشفر 10-12
خانم دكتر حاجيان 12-14
خانم دكتر دانشبدي 14-16
خانم دكتر صفوي 16-18
يكشنبه
 
خانم دكتر معيني 8-12
خانم دكتر مهدي زاده 12-14
آقاي دكتر عطارزاده 14-18
دوشنبه
 
خانم دكتر معيني 8-10
خانم دكتر دانشفر 12-14
خانم دكتر حاجيان 10-12
خانم دكتر بيدگلي 14-16
خانم دكتر صفوي 16-18
سه شنبه
 
خانم دكتر بيدگلي 8-12
خانم دكتر سلامتي 14-16
آقاي دكتر عطارزاده 16-18
چهارشنبه
 
خانم دكتر احمدپور 9-10
خانم دكتر مهدي زاده 16-18
خانم دكتر حقيقي 13
خانم دكتر سلامتي 14-16
خانم دكتر حاجيان 10-12
پنجشنبه
 
خانم دكتر صالحي 9-10
آقاي دكتر وزيردفتري 10-12
خانم دكتر دانشبدي 12-14
خانم دكتر قطبي 14-18