معرفي داروخانه بيمارستان پارسيان


داروخانه بيمارستان پارسيان در ضلع غربي طبقه همكف بيمارستان واقع مي باشد . ساعت كاري اين داروخانه از ساعت 8 صبح الي 4 بعداز ظهر مي باشد پرسنل مشغول به خدمت شامل دو نفر تكنسين دارويي و يك نفر مسئول فني (دكتر داروساز) مي باشند . داروخانه فقط داروهاي مورد نياز بيماران بستري داخل بيمارستان را تأمين كرده و فروش دارو به بيماران سرپايي در حيطه وظايف آن نمي باشد.
داروهاي مورد نياز هر بخش توسط مسئول بخش وارد سيستم گرديده سپس پرسنل داروخانه پس از رويت درخواست هر بخش و تأييد آن،داروهاي مورد نياز هر بخش را توسط تكنسين داروخانه جمع آوري مي نمايند و سپس داروها توسط دكتر داروساز از نظر تداخل دارويي ، دستور دارويي و مدت اقامت بيمار بررسي مي گردد و به كمك پرستاران بخش ها تحويل داده مي شود.
انبار داروخانه در ضلع شرقي بيمارستان واقع است و داروهاي مورد نياز داروخانه براساس درخواست پرسنل و تأييد مسئول فني از طريق انبار مركزي تأمين مي گردد.