معرفي واحد آزمايشگاه

اين واحد در طبقه اول روبروي آسانسور و راه پله واقع شده وشامل بخشهاي پذيزش ، صندوق و جوابدهي، نمونه گيري، پاتولوژي، ميكروب شناسي، بانك خون، هماتولوژي، بيوشيمي، سرم گيري، اتاق شستشو، اتاق استراحت واتاق انبار ميباشد .
كليه تستها و تجهيزات آزمايشگاه داراي شناسنامه و دستورالعمل هستند كه در بخشهاي مربوطه موجود مي باشند.
 
واحد آزمايشگاه بیمارستان پارسیان داراي بخش هاي متمايز و مرتبط با يكديگر ميباشد كه عبارتند از :


پذيرش:
در اين بخش بيماران پذيرش مي شوند و اطلاعات وراهنمايي هاي لازم هم بصورت شفاهي و هم كتبي در مورد شرايط انجام آزمايش و . . . به ايشان داده مي شود

صندوق و جوابدهي:
در اين بخش مبلغ آزمايشات بيماران دريافت مي گردد و به سمت نمونه گيري راهنمايي ميشوند و پس از آماده شدن جوابها بيماران از اين بخش جواب خود را دريافت مي كنند.

نمونه گيري:
در اين بخش نمونه بيماران گرفته مي شود و ظرفهاي نمونه پس از ليبل شدن به ايشان تحويل داده مي شود.

اتاق انبار:
در اين اتاق اقلام مصرفي و درخواست داده شده از بخشها براي مصرف سه ماهه انبار مي گردد و به صورت هفتگي براي مصرف يك هفته طبق درخواست بخشها به آنها تحويل داده مي شود.

اتاق شستشو:
در اين بخش شستشو و استرليزاسيون ادوات انجام ميشود.
تجهيزات اين بخش يك دستگاه فور مي باشد كه دستورالعمل كاربري و فرم هاي كنترل كيفي آن در بخش موجود مي باشد.
همچنين يك دستگاه اتوكلاو براي استرليزاسيون در اختيار اين بخش مي باشد كه دستورالعمل و فرم هاي كنترل كيفي آن در اين بخش و بخش ميكروب شناسي موجود مي باشد.

بخش ميكروب شناسي:
تجهيزا ت اين بخش شامل:
سه دستگاه انكوباتور بهداد مدل 3487 & 6520 جهت تامين دماي مورد نياز براي رشد ميكروارگانيسم ها مي باشد.
دو دستگاه سانترفيوژ جهت بررسي رسوب و آناليز نمونه ها مي باشد.
يك دستگاه ميكروسكوپ جهت بررسي ميكروارگانيسم ها و سلول ها و . . .
دستورالعمل هاي كاربري و فرم هاي كنترل كيفي اين تجهيزات در بخش موجود مي باشد.

تستهاي اين بخش شامل:
U/A                                U/C                           S.G                              PH                             OP
OB                                 ST/FAT                               ST/TRIP                              ST/RED  
APT TEST                            INDIAN INK                         SEMEN ANALYSE                      ST/CUL
WOND/CUL                          FLUID/CUL                           PLURAL/CUL                       CSF/CUL
SPUTUM/CUL                        TROTH/CUL                      SEMEN/CUL                       URET/CUL
VAG/CUL                          NOSE/CUL                          TRACH/CUL                       NAIL/CUL
دستورالعمل هاي كليه تستها در بخش موجود مي باشد

بخش هماتولوژي:
تجهيزات اين بخش شامل :
دستگاه MINDRAY  مدل BC- 3000
دستگاه SYSMEX   مدل XT-1800 i
دستگاه سديمانLINEAR          مدل ERILIN   AR
بن ماري بهداد   مدل       WATER BATH 2006
سانتريفيوژ و روتاتور
يك دستگاه ميكروسكوپ جهت بررسي سلول ها و شمارش آنها
تستهاي اين بخش شامل:
CBC& DIFF                            ESR                         PBS                         RETIC
FDP             FIBRINOGEN        G6PD               PTT
PT                      LUPUSE ANTICOAGOLANT                     LE                  CRAYO
HAMSTEST                           OSMOTIC FRAJILITIC TEST                                BODYFLUID
EONASALE

بخش بيوشيمي:
تجهيزات اين بخش شامل :
دستگاه هيتاچي 911
دستگاه هيتاچي 917
دستگاه ABG NOVA   مدل PHOXPLUSL
دستگاه ABG ESCHWEILER مدل   ECOSYS
دستگاه NA /K   مدل EASYLYTE
تست هاي اين بخش شامل:
FBS     BS         BUN      CREA     UA      ALT      AST      CA      PHOS     BIL-T       BIL-D       TP
ALB     AMY-L        FE      LDH       HDL      CK-MB        ALP      MG      TIBC      CL      LACTAT
     NH3        NA    K     PRO         TG        CHOL     CPK      SGOT      SGPT      LDL     GGT   
    U/PRO
دستورالعمل هاي كليه تجهيزات و تست ها در بخش موجود مي باشند  

بخش بانك خون:   
دستگاه هاي اين بخش شامل:
سروفيوژ CAUTION            مدل C.A
بن ماري
پلاسما فريزر و يخچال
تستهاي اين بخش شامل:
CRASSMACH                     BG.              DIRECT. COOMBS                       INDIRECT COOMBS

بخش سرم گيري:
تجهيزات اين بخش شامل:
سانتريفيوژ         SAHAND . T .A
بن ماري        PART AZMA CO.
در اين بخش نمونه ها جداسازي مي شوند و در رك مخصوص هر بخش قرار مي گيرند

بخش الايزا و سرولوژي:
تجهيزات اين بخش شامل:
دستگاه     TOSOH
دستگاه الايزا ريدر         مدل DV
روتاتور   SAHAND .T.A
تستهاي اين بخش شامل:
TROPONIN                     BHCG/TIt                     D.DIMER                      HBS/Ag               A.HCV
HIV                                 CRP                              CRP/qua                 RF (latex)                   RPR
VDRL                            WIDAL                          WRITE                          2ME                     ASO
MONO TEST
 

بخش پاتولوژي:
تجهيزات اين بخش شامل:
دستگاه ميكروتوم LEICA      مدل 2125 RT                              جهت برش زدن نمونه ها و تهيه لام
دستگاه فروزن    HISTOLINE مدل    MC 4000                      جهت فريز كردن نمونه براي تهيه سريع لام
دستگاه TISSUE PROCESSOR   مدل     (ST) ATP 700         جهت پاس نمونه
دستگاه   TISSUE FLOATING BATH                                  جهت صاف كردن بافت پس از برش
دستگاه فور بهداد                                                                  جهت گرفتن آب بافت
در اين بخش آسيب شناسي بافتهاي جدا شده از بدن انجام مي شود.